fbpx

Järjestelmäkuvaus LVIAS

1 LVIA-Järjestelmät

1.1 YLEISTÄ
- Tämä järjestelmäkuvaus koskee yhtä kerrostaloa. Uudisrakennus.
1.2 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT:
- Kohteessa on kaukolämpö. Kaukolämmön mittauskeskus sekä lämmönsiirtimet ovat kellarikerroksen lämmönjakohuoneessa. 
- Lämmönjako kaikissa tiloissa vesikiertoisilla pattereilla 
- Menoveden lämpötilan ohjaus tapahtuu ulkotermostaatilla. 
- Lämmönsiirtimet, esim. Cetetherm Oy 
- Patteriputket teräsputkella 
1.3 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT:
- Päävesimittari on kellarikerroksen lämmönjakohuoneessa. 
- Vesijohtoverkoston pääsulkuventtiili, vakiopaineventtiili ja hienosuodatin ovat kellarikerroksen lämmönjakohuoneessa. 
- Lämmin käyttövesi lämmitetään kaukolämmön siirtimessä. 
- Vesijohtojen nousulinjat ovat avattavassa hormielementeissä. 
- Asunnoissa ja liiketiloissa on huoneistokohtaiset sulkuventtiilit. 
- Asunnoissa ja liiketiloissa on huoneistokohtaiset kaukoluettavat langattomat vesimittarit esim. Kamstrup Multical 21. Yhteinen keruuyksikkö Kamstrup Ready on kellarikerroksen lämmönjakohuoneessa. Langattomat tukiasemat tarpeen mukaan porrashuoneen alakattoihin. 
- Jäteveden pystyviemärit ovat hormielementeissä. Kerroskohtaiset viemärihajotukset ovat paikalla valetussa laatassa. 
- Kaikki rakennuksen jätevedet johdetaan alueen jätevesiverkostoon. 
- Vesikaton sadeveden pystyviemärit ovat hormielementeissä. 
- Kaikki rakennuksen perusvedet johdetaan perusvesikaivon kautta sadevesiverkostoon. 
- Väestönsuoja varustetaan määräysten mukaisilla vesi- ja viemärilaitteilla. 
- Hanat ja ulkovesipostit esim. Oras Oy. 
- Kalusteet, esim. IDO Oy. 
- RST-altaat esim. Franke Oy 
- Vesijohdot, komposiittiputkea, esim. Uponor Oy 
- Viemärit esim. muovinen dB-viemäri. Uponor Oy 
1.4 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT:
- Kaikissa asunnoissa on huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto. Ulkoilma johdetaan asuntojen ilmanvaihtokojeille ulkoseiniin asennettavien ulkosäleikköjen kautta. Ilmanvaihtokojeiden jäteilma johdetaan hormielementtien kautta vesikatolle. 
- Liiketiloissa, porrashuoneessa ja kellarikerroksen tiloissa on koneellinen ilmanvaihto. Niiden ilmanvaihtokojeet ovat vesikaton ilmanvaihtokonehuoneessa. 
- Liiketilojen Ilmanvaihtokoje on varustettu lämmöntalteenotolla, sähköisellä jälkilämmityspatterilla.
- Väestönsuoja varustetaan määräysten mukaisilla kriisiajan ilmanvaihtolaitteilla. 
- Asuntojen ilmanvaihtokojeet esim. Vallox Oy.
- Liiketilojen, porrashuoneen sekä kellarikerroksen ilmanvaihtokojeet esim. Vallox Oy ja Recair Oy. 
- Ilmanvaihtokanavat ja -venttiilit esim. Fläktwoods Oy. 
- Erilliset poistopuhaltimet ovat EC-puhaltimia 
1.5 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄT:
- Asunnoissa jäähdytysvaraus sähkökaapeloinnilla jäähdytykseen ilmalämpöpumpuilla.
1.6 ULKOPUOLISET PUTKITUKSET:
- Kylmän veden tonttivesijohto on PE –muoviputkea, paineluokka on 10 
- Ulkopuoliset sade- ja jätevesiviemärit ovat PVC-muoviputkea. 
- Kaikki ulkopuoliset kaivot ovat muovikaivoja. 
- Ulkopuoliset muoviset kaivot esim. Uponor Oy. 
- Piha-alueelle asennetaan arkkitehdin laatiman pinnantasaus suunnitelman mukaisesti sadevesikaivot. 
1.7 ALKUSAMMUTUSLAITTEET:
- Rakennukseen asennetaan alkusammutuslaitteet viranomaisten määräysten mukaisesti. 
- Rakennukseen asennetaan iv-hätäseis painike pelastuslaitoksen kanssa sovittavaan paikkaan. 
1.8 LVI-TEKNIIKAN LAAJENNUSVARAUKSET:
- Kohteen LVI-järjestelmissä ja niiden asennuksissa ei varauduta seuraaviin rakennusvaiheisiin. 
1.9 LVI-TEKNIIKAN HORMIELEMENTIT:
- Hormielementteinä käytetään esim. Elpotek Oy:n tuotteita. 
- Vesi- ja lämpöjohtonousuina voidaan käyttää myös Pipe-modul Oy:n tuotteita. 
- Kohteen LVI-tekniikan läpivientien varausten sekä hormielementtien tilavarauksien ja kannatusten mitoittaminen sekä salaojien suunnittelu kuuluu rakennesuunnittelijalle. 
KEILAKATU 1, 2. KRS 5.12.2018 3 13210 HÄMEENLINNA 
KHTT-SUUNNITTELU OY (LVI) Henri Valkonen 0400699572 Keilakatu 1, 2. krs (S) Juha Karimäki 0400859969 13210 Hämeenlinna
1.10 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ:
- Rakennuksen lämmityksen-, ilmanvaihdon- ja lämpimän käyttöveden laitteet varustetaan laitekohtaisilla säätimillä ja käyttölaitteille.
- Eri laitteiden ja laitteistojen hälytykset kytketään lämmönsiirtimen säätimeen ja sitä varten hankkitaan lämmönsiirtimen säätimelle tarvittavat I/O-laajennukset hälytyksille ja erillisohjauksille sekä laitteet hälytyksien eteenpäin välittämistä varten. Hälytykset välitetään eteenpäin huoltoyhtiölle SMS-viesteillä. 
- Säätö- ja varolaitteiden teknisessä tasossa tulee noudattaa LLY:n julkaisua ”Rakennusten kaukolämmitys, Määräykset ja ohjeet, K1 / 2014” 
- Kaikki ulkolämpötilaan ja kellonaikaan sidotut ohjaukset tehdään taloautomatiikasta. 

I/O-yksiköihin liitetään seuraavat indikoinnit ja ohjaukset:

- yhdistetty vika- ja huoltohälytys 
- ohjaukset 
- pumppuhälytykset ja/tai käyttötilat 
- säätöön tarvittavat mittaukset hälytysrajoineen 
- verkostojen paluulämpötilat 
- säätötoiminnot 
- painehälytykset (ohjelmallinen) 
- ulkovalaistusten ohjaukset 
- palovaroitinjärjestelmän palo-, vika-, ja ennakkohälytys 
- palopeltien hälytykset 
- savunpoistojärjestelmä huolto- ja toimintahälytykset 
- sulanapito, ohjaus ja hälytys (varaus) 
- perusvesipumppaamoiden ja –kaivojen hälytykset 
- jätevesipumppaamon hälytykset 

LTO-kojeet (muut kuin asunnot): 
Lämmitysverkostot: 
Sähköpisteet: 
Vesi ja viemärilaitteet:

MUUTA: 
- Rakennesuunnittelijan tulee tarkastaa hormien koot ja sijainnit rakennesuunnitteluvaiheessa. 

Sähköjärjestelmät

2.1 YLEISTÄ
- Tämä järjestelmäkuvaus koskee yhtä kerrostaloa. Uudisrakennus. 
- Työ tehdään kirjan standardia SFS 6000 sekä siihen tehtyjä rakennushetkellä voimassaolevia versioita ja sen muutoksia ja lisäyksiä noudattaen. Sovellutusohjeet ja tulkinnat D1 kirjan mukaisesti. Mikäli em. dokumenteista ei löydy riittäviä ohjeistuksia noudatetaan ST-kortiston malleja ja ohjeita sekä ST-käsikirjaa 34, hyvä asennustapa sähkö- ja teletöissä. 
- Sähkö- ja koneasennuksissa noudatetaan voimassa olevia kone- ja EMC-direktiivejä sekä ST-käsikirjan 37 ohjeita. Kiinteän asennuksen EMC-vastuuhenkilöt nimeää urakoitsija. Muut noudatettavat ohjeet ja määräykset on mainittu erikseen järjestelmäkohtaisissa selostusosissa. 
2.2 LIITTYMÄT
- Kohde liitetään olemassa olevaan sähköliittymään 315A. Nykyinen liittymiskaapeli käännetään/jatketaan uudelle pääkeskukselle. Pääkeskuksessa varaudutaan mittarivarauksella myöhemmin rakennettavan parkkihallin liittymää varten. Parkkihallin liittymä otetaan ennen kiinteistön mittausta. 
- Kohde liitetään paikallisen operaattorin (Lounea) olemassa olevaan valokuituverkkoon. Nykyinen liittymiskaapeli käännetään uudelle talojakamolle. Verkon kautta rakennukseen saadaan laajakaistayhteydet ja kaapeli-TV. 
2.3 ULKOALUEET
- Kaikki autopaikat varustetaan autolämmityspylväillä, joissa on kellot ja johdonsuojakatkaisijat sekä 1vikavirtasuoja/tolppa. 
- Autopaikkojen sähköistyksessä varaudutaan sähköautojen pitkäkestoiseen lataamiseen (10A/paikka ). Autolämmityksien syöttökaapeleina käytetään MCMK 4x16+16S kaapeleita ja keskukseen tai sen lähelle varataan tilat sähköautonlatauksien ohjauskeskukselle. 
- Autopaikoitusalueet, oleskelualueet ja kulkutiet varustetaan pylväs- ja pollarivalaisimilla 
- Sisäänkäynnit varustetaan seinä- tai kattovaloin, siten, että sisäänkäynti korostetaan muuta ulkoaluetta tehokkaammalla valolla. 
- Ulkovalaisimina hyväksytään pelkästään LED-valaisimia 
- Julkisivuja valaistaan arkkitehdin ohjeiden mukaisesti 
- Ulkoseinään on varattu arkkitehtipohjissa esitettyihin paikkoihin tilat mainosvaloille ja niitä varten varataan sähkönsyötöt ja turvakytkimet 
- Ulkovalaisimien värilämpötila 4000K 
2.4 JOHTOTIET
- Nousujohtoreitit esim. Elpo-hormeissa tai ryhmäkeskusseinissä, sähkö- ja telejohtojen välillä on huomioitava riittävät etäisyydet ja mahdolliset välipienat 
- Porraskäytävissä/poistumisteiden kautta ei kaapeloida muita kuin ko. alueita palvelevia kaapeleita (mikäli muita asennuksia, tulee ne palosuojata koteloimalla vähintään EI30-tasoon) 
- Alakattojen yläpuolelle jäävät hyllyt teräksisiä tikashyllyjä ja näkyviin jäävät valkoiseksi maalattuja levyhyllyjä.
- Palonkestävän asennustavan vaativat asennukset asennetaan omille johtoteilleen, erilleen muista kaapeloinneista. Myös johtoteiden on täytettävä palonkestävän asennustavan vaatimukset. 
- Liiketilat varustetaan valkoisilla alumiinisilla johtokanavilla, kulmat yms. tehdään tehdasvalmisteisia osia käyttäen.
2.5 SÄHKÖNJAKELU
- Rakennukseen tulee omat laskutusmittarit kiinteistölle, asunnoille, parkkihallille (tilavaraus) sekä liiketiloille (varaudutaan kahteen mittariin) 
- Pää- ja nousujohdot toteutetaan halogeenittomilla paloa edistämättömillä kaapeleilla, (esim. Reka Recoclean). Nousujohdot ovat MCMK-tyyppisiä. 
- Väestönsuojassa, lämmönjakohuoneessa ja IV-konehuoneessa on oma ryhmäkeskus 
- Asuinhuoneiden ryhmäkeskus varustetaan saman oven takana olevalla IT-osalla. Keskuksena käytetään matalaovista (max. 10mm) mallia. 
2.5 JOHDOT JA PUTKET, KALUSTEET
- Kalusteina käytetään valkoista vakiosarjaa, esim. Schneider Exxact. 
- Keittiön työtasojen pistorasioina käytetään 2- tai 3-osaisia kulmapistorasioita 
- Putketon asennustapa on sallittu 
2.6 VALAISTUS
- Porrashuoneen käytävien valaistus esim. 600x600 moduulivalaisimilla ja ohjaus liiketunnistimella, esim. Airam Plata 30W 
- Porraskuilut esim. Steinel RSPRO mikroaaltotunnistin langattomalla ”ketjutuksella” 
- Varastot, tekniset tilat ja VSS esim. Airam Future Tech 22W, ohjaus erillisellä liiketunnistimella, VSS:ssa pakko-ohjaus rinnalla (K-0-A) 
- Liiketilat moduulivalaisimilla tai ripustettavilla toimistovalaisimilla, esim. Airam Plata tai Airam Eval, valaistustaso 300lx 
- Yleisten- ja liiketilojen valaisimien värilämpötila 4000K 

Asunnot (värilämpötila 3000K) 

- eteiset, esim. Airam Planex 
- pesuhuoneet ja WC:t, esim. Airam Planex ja peilikaappi 
- keittiön työtasot kalustetoimituksessa oleva LED-profiili, pistorasia liesikuvun takana 
- parvekkeet, esim. Airam Näsby 4000K 
- muut tilat valaisinpistorasiat
- Kaikki valaisimet LED-valonlähteillä 
2.7 MERKKI- JA TURVAVALAISTUS
- Liiketilat varustetaan merkki- ja turvavalaistuksella, mikä toteutetaan ST-ohjeiston 8, Poistumisvalaistus ja poistumisreittivalaistus mukaisesti 
- Turvavalaisimina käytetään kondensaattorilla varustettuja LED-valaisimia 
2.8 KOJEET JA LAITTEET, LÄMMITYS
- Kojeet ja laitteet kaapeloidaan koje- ja laiteluetteloiden sekä LVIA- ja sprinkler- toimintakaavioiden mukaisesti 
- Liiketilojen LTO-kojeissa sähköinen jälkilämmitys 
- Asunnoissa varaudutaan kaapeloinnilla ja rasioinnilla (putkitus ja jakorasia OH:een seinällä oletetun sisäyksikön kohdalla) 
- Palopellit toteutetaan indikoivina ja liitetään taloautomatiikkaan. 

Keskus jaetaan osiin siten ,että myöhemmin on mahdollista lisätä mittaukset:
- Rakennuksen ulkopuoliset sähköt, kulutuksen mittaus 
- IV-kojeiden sähkön kulutuksen mittaus 
- Sähkölämmitysten kulutuksen mittaus 

- IV-pääohjauspainike paloilmoituskeskuksen käyttölaitteen viereen tuulikaappiin ja se pysäyttää koko rakennuksen IV-kojeet (ryhmäkeskus lukitus) 
- Kiinteistö varustetaan savunpoistojärjestelmällä, mikä toteutetaan rakennusluvan mukaisesti. Asennukset toteutetaan palonkestävänä ja suunnitelmat hyväksytetään viranomaisilla. 
- Kattokaivot varustetaan saattolämmityksellä (sisältyy kaivoihin) 
- Kohde varustetaan sähköisellä langattomalla vedenmittausjärjestelmällä. 
2.9 AVOIN KAAPELOINTIJÄRJESTELMÄ
- Lähiverkkojärjestelmiä (lähiverkot IEEE 802,3) varten kohteeseen toteutetaan yleiskaapelointi. Järjestelmän tulee täyttää viimeisimmät voimassa olevat standardit sekä viestintäviraston määräykset ja ohjeet. 
- Kaapelointia käytetään lähiverkon tiedonsiirtoon ja puhelinsisäjohtoverkkona. Liitäntä-rasiat ovat 2xRJ-45 UTP pölysuojattuja. 
- Verkostot mitataan ja mittaustuloksista laaditaan mittauspöytäkirjat, jotka luovutetaan CD-levykkeellä tai muistitikulla rakennuttajalle. 
- Asuntojen alijakamo sijaitsee ryhmäkeskuksen IT-tilassa 
- Asunnoissa kaksi rasiaa olohuoneeseen ja muihin huoneisiin yksi rasia 
- VSS:ään yksi piste 
- Liiketiloihin yhteensä 15 rasiaa 
2.9 ANTENNIJÄRJESTELMÄ
- Antenniverkko rakennetaan digikelpoisena, 5-1000 MHz taajuusalueelle, luokka talotähti 800 
- Asuntojen haaroitin sijaitsee ryhmäkeskuksen IT-tilassa 
- Asunnoissa kaksi rasiaa olohuoneeseen ja muihin huoneisiin yksi rasia 
- VSS:ään 1 piste 
- Liiketiloihin yhteensä 9 rasiaa 
2.10 OVILUKITUSJÄRJESTELMÄ
- Pääsisäänkäynti varustetaan koodinäppäimillä ja sähkölukolla
2.11 PALOVAROITINJÄRJESTELMÄ
- Asunnot ja liiketilat varustetaan määräyksien mukaisilla sähköverkkoon liitettävillä palovaroittimilla 
- Asunnoissa yksi eteiseen ja yksi jokaiseen makuuhuoneeseen 
- Yleisten tilojen varoittimilta otetaan palohälytys rakennusautomaatiojärjestelmään
2.12 AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄ
- Kohteessa varaudutaan aurinkosähköjärjestelmään putkivarauksilla sekä tarvittavilla lähdöillä IVKH:een ryhmäkeskuksessa

Muutokset

3.1 LVI-muutokset 5.12.2018
- Lattialämmitys muutettu patterilämmitykseksi 
- Asuntojen jäähdytys muutettu sähkövaraukseksi (RKAS lähtö ja kaapeli päätettynä jakorasialle) 
- LTO-kojeiden (asunnot ja liiketilat) vaihto väylällisestä väylättömään -> ei hälytyksiä 
- Vedenmittausjärjestelmän kaapeloidusta langattomaksi
3.2 Automaatiomuutokset 5.12.2018
- Laitteistot omilla säätimillä ja hälytykset kootaan esim. lämmönjakohuoneen säätimen (tarvittavat I/O-laajennukset) ja välitetään huoltoyhtiölle 
- LTO-kojeita ohjataan asunnon liesikuvulta tai omalta säätimeltä (liiketilat ja yhteiset tilat) 
- Hälytyksien ja ohjauksien määrää vähennetty
3.3 Sähkömuutokset 5.12.2018
- Uusia liittymiä ei tarvita, käytetään nykyisiä (sähkö ja valokuitu) 
- Sähköauton lataukset poistettu (varaudutaan ryhmäjohdoissa hitaaseen lataukseen) 
- Liiketiloihin vain yleisvalaistuksen tasoa laskettu 300lx 
- Pelkkä kaapelivaraus jäähdytykselle, päätetään jakorasiaan 
- Sadevesijärjestelmän lämmitys muutetaan varaukseksi (syötöt rasioille vesikatolla ja oh-jauspisteet pois automaatiosta) 
- Ovipuhelin järjestelmä muutettu koodilukoksi 
- Kameravalvontavaraus jätetty pois
- Palovaroitinjärjestelmä muutettu palovaroittimiksi (1kpl/60m2) ja yleiset tilat, yleisistä tiloista hälytys huoltoyhtiöön kiinteistöautomaation kautta 
- Aurinkosähköjärjestelmä muutettu varaukseksi

Webdesign Pro%entti